Aktywne strony internetowe, w których przedstawia się ofertę edukacyjną,  posiada 717 na 1025 istniejących muzeów co daje blisko 70% instytucji muzealnych.Niektóre instytucje kultury proponują np. internetowe warsztaty czy też lekcje dla niepełnosprawnych.

Wizerunek pracownika instytucji kultury na stronach WWW (źródło: materiały prasowe)

Wizerunek pracownika instytucji kultury na stronach WWW (źródło: materiały prasowe)

W tym miejscu należy zastanowić się na możliwością wykorzystania zdjęć czy wizerunków pracowników, zrobionych właśnie podczas warsztatów. Czy istniej możliwość udostępniania takich zdjęć np. na stronach internetowych, czy istnieje wreszcie możliwość przedstawianie np. nagranej lekcji muzealnej on-line.

Celowo pomijam tu kwestie związane z obecnością innych osób i utrwaleniem oraz rozpowszechnieniem ich wizerunków. Omawiana sytuacja dotyczy wykadrowania samej postaci pracownika instytucji muzeum. Analizie poddana zostanie sytuacji gdy instytucja utrwala wizerunek pracownika właśnie podczas warsztatów. Jak się wydaje pracownika instytucji, w takim przypadku można per analogiae uznać za artystę wykonawcę.

Problematyka pracowniczego artystycznego wykonania nie została uregulowana odrębnie w prawie autorskim. Aby rozpocząć analizę kwestii związanych z wizerunkiem pracownikiem jako aktora (bo chyba tak należało by tę kwestię rozpatrywać) koniecznym wydaje się przedstawienie problematyki samego artystycznego wykonania.

Art. 85 ust. 2 pr.aut.94 stanowi natomiast iż „artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

M. Czajkowska – Dąbrowska2 uznaje iż działania korepetytorów, nauczycieli śpiewu, baletmistrzów czy kierowników chórów nie są działaniami artystycznymi.

Odmiennego zdania jest A. Szewc3, który uznaje, iż pogląd o nie zaliczaniu do artystów wykonawców m.in. korepetytorów czy nauczycieli śpiewu jest dyskusyjny, stwierdzając jednocześnie iż „z całą pewnością poza nawias wyłączyć można (…) te osoby, których wkład w powstanie artystycznego wykonania miał charakter organizacyjny (kierownik produkcji, intendent itp.).

Pracownik instytucji, który przygotowuje scenariusz wykładu/warsztatu/lekcji, będącej utworem, a następnie w sposób twórczy wykonuje ów utwór, może w określonych przypadkach być traktowany jako artysta wykonawca.

W zakresie pracowniczego artystycznego wykonania – ustawa nie kreuje tutaj żadnych nowych uregulowań odsyłając w art. 92 pr.aut.94 do stosowania do artystycznych wykonań art. 12 pr.aut.94

Oznacza to iż w przypadku jeśli mamy do czynienia z pracowniczym artystycznym wykonaniem (pracownik – przewodnik w instytucji, pracownik podczas tzw. lekcji muzealnej/warsztatu) to pracodawca nabędzie prawa pokrewne (tj. prawa do artystycznych wykonań), o ile umowa o prace nie stanowi inaczej. Przepis ustawy ma charakter dyspozytywny tj. pozostawia wolę stron w innym ukształtowaniu uprawnień pracownika i pracodawcy. Oczywistym jest jednak, iż w przepisie (podobnie jak w przypadku pracowniczych praw autorskich) mowa jest o prawach majątkowych nie zaś osobistych.

W doktrynie przeważa pogląd iż momentem nabycia praw do artystycznego wykonania jest moment „realizacji artystycznego wykonania”4.

Oznacza to iż z chwilą realizacji artystycznego wykonania (co jest – jak się wydaje -  odpowiednikiem ustalenia w przypadku utworu) pracodawca nabędzie prawa do artystycznego wykonania. Będzie zatem uprawniony do swobodnego zawierania umów o wykorzystywanie artystycznego wykonania z osobami trzecimi.

W kontekście prawa do wizerunku – według poglądów doktryny, m.in. A. Matlak, T. Grzeszczak – wizerunek aktora staje się integralną częścią artystycznego wykorzystania i tym samym prawo do wykonania pochłania prawo do wizerunku artysty wykonawcy. Autorzy ci wskazują jednocześnie przykłady gdzie wykorzystanie maski artystycznej nie stanowi artystycznego wykonania (prezentacja fotosów z filmu czy przedstawienia teatralnego)5.

Podnieść należy jeszcze kwestie, choć już tylko na marginesie, wizerunku aktora grającego w utworze audiowizualnym. Zgodnie z art. 87 pr.aut.94„jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji”.

Oznacza to domniemanie iż artysta zawierający umowę z producentem utworu audiowizualnego nie musi zawierać odrębnej umowy o rozpowszechnianie wizerunku. Za producenta utworu audiowizualnego zgodnie z art. 15 pr.aut.94 uznaje się (jest to domniemanie prawne) osobę której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Można sobie wyobrazić np. sytuację gdy producentem będzie pracodawca (instytucja kultury). Wówczas zgodnie z art. 92 pr.aut.94 w zw. z art. 12 pr.aut.94 i w zw. z art. 86 pr.aut.94 muzeum nabędzie prawo do artystycznego wykonania na wszystkich polach eksploatacji.

Podsumowując – jeśli pracownik instytucji, w swoim zakresie obowiązków pracowniczych, ma zapis o „prowadzeniu warsztatów/lekcji muzealnych” opowiadam się za tezą, iż pracodawca nabędzie prawa pokrewne do artystycznego wykonania. Przy czym moment nabycia praw pokrewnych jest moment samego artystycznego wykonania. Instytucja będzie mogła rozpowszechniać takie artystyczne wykonanie również na własnych stronach internetowych.

Powyższy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikom zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, nie jest jednakże poradą prawną. O.pl Polski Portal Kultury zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zastosowania się do wskazówek zawartych w publikowanych tekstach, jak również nie gwarantuje aktualizacji treści w przyszłości zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

1cytuję za Raport o muzeach [w:] Raport o stanie kultury, www.kongreskultury.pl

2M.Czajkowska – Dąbrowska, [w] Komentarz do ustawy o prawie autorskim… (red.) J. Barta  s. 401

3A. Szewc, Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999, s. 350

4tak w szczególności S. Tomczyk „Artyści wykonawcy – prawa i ich ochrona”, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 112.

5Prawo reklamy i promocji, pod red. E. Traple, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 821

Mec. Monika Brzozowska - Adwokat, prowadzi własną Kancelarię Prawną w Warszawie i w Krakowie, specjalizując się w dziedzinie tzw. własności przemysłowej, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego oraz prawa prasowego. Dotychczas przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu problematyki prawa autorskiego. Prowadzi obsługę prawną instytucji kultury (m.in. IPN, Bytomskie Centrum Kultury), wydawnictw (Wydawnictwo Złote Myśli), firma farmaceutycznych, Agencji Reklamowych, PR – owskich i eventowych, administracji publicznej. Publikuje w specjalistycznej prasie (stała współpraca m.in. z Marketing w praktyce, publiczni.pl, Gazetą prawną). Autorka książek pt. „Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami”; „Prawo autorskie w reklamie i marketingu” (Wydawnictwo prawnicze LexisNexis), „Prawo pracy w kazusach” (Wydawnictwo Bomis); „Prawo autorskie w działalności promocyjnej urzęduj” (wydawnictwo prawnicze Presscom) oraz „Prawo autorskie w kulturze” (wydawnictwo BECEK).

Mec. MONIKA BRZOZOWSKA – adwokat, prowadzi własną Kancelarię Prawną w Warszawie i w Krakowie, specjalizując się w dziedzinie tzw. własności przemysłowej; dziennikarz, politolog, doradca i trener. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego oraz prawa prasowego. Dotychczas przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu problematyki prawa autorskiego. Prowadzi obsługę prawną instytucji kultury (m.in. IPN, Bytomskie Centrum Kultury), wydawnictw (Wydawnictwo Złote Myśli), firm farmaceutycznych, Agencji Reklamowych, PR – owskich i eventowych, administracji publicznej.

Publikuje w specjalistycznej prasie (stała współpraca m.in. z Marketing w praktyce, publiczni.pl, Gazetą prawną, O.pl Polskim Portalem Kultury). Autorka książek pt. „Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami”; „Prawo autorskie w reklamie i marketingu” (Wydawnictwo prawnicze LexisNexis), „Prawo pracy w kazusach” (Wydawnictwo Bomis); „Prawo autorskie w działalności promocyjnej urzęduj” (wydawnictwo prawnicze Presscom) oraz „Prawo autorskie w kulturze” (wydawnictwo BECEK). Prowadzi autorski blog Kulturalna Krysia: http://www.mjtraining.pl/krysia-kulturalna

Dodaj komentarz


Recenzje

Rozmowy

Czytelnia

Wydarzenia

Kostium na przełomie wieków 1990–2015

Od 26 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

„Kostium na przełomie wieków 1990 - 2015”, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918

26 października 2018 do 17 marca 2019

Zofia Stryjeńska, „Ukazanie się Apostołom”, fot. Tomasz Dąbrowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ella Littwitz. I wody stały się piołunem

Od 26 października 2018 roku do 4 lutego 2019 roku

Ella Littwitz, „71 941”, 2018 geokrata, drewno, metal, 240 × 240 cm dzięki uprzejmości Harlan Levey Projects (materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca w Tarnowie Scena Otwarta

Od 20 do 28 października 2018 roku

„Richard Alston Dance Company”, II Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca Scena Otwarta, Centrum Sztuki Mościce (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Znaki-Kody-Komunikaty

Od 19 października do 2 grudnia 2018 roku

Jerzy Krawczyk „Okno I” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mirosław Bałka 1/1/1/1/1

Od 20 października do 31 grudnia 2018 roku

Mirosław Bałka, „1/1/1/1/1”, Op Enheim we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

9. Festiwal Kamera Akcja

Od 18 do 21 października 2018 roku

„Dzika grusza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

PiekłoNiebo

Od 21 września do 21 października 2018 roku

Oleksij Choroshko, film „Lost Angeles”, Galeria Sztuki w Legnicy (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Wiatr od morza. W sto lat później

Od 15 października do 11 listopada 2018 roku

Marcin Zawicki, „Smętek”, 2018, olej na płótnie, 100x100 cm, fot. © MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

Teserówka

Od 6 października do 9 listopada 2018 roku

Diana Lelonek, „Teserówka”, Dom Stanisława Teisseyre'a (źródło: materiały prasowe organizatorów)

więcej wydarzeń
U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR